Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Bảo hiểm bồi thường người được bảo hiểm điều kiện bảo hiểm C

Tiếp theo những bài viết trước, những rủi ro gây tổn thất hàng hóa khi mua bảo hiểm điều kiện A hoặc mua bảo hiểm điều kiện B, bài viết này nêu phạm vi bảo hiểm điều kiện C (Institute Cargo Clause C 1/1/82)
Ngoài các rủi ro không được bảo hiểm ở điều kiện B thì ở điều kiện bảo hiểm C, công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất hàng hóa bởi:
- Mất mát, hư hỏng xảy ra do (không nhất thiết là nguyên nhân trực tiếp gây ra): Cháy, nổ; Tàu bị mắc cạn, đắm hoặc lật; Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan, ph­ương tiện vận chuyển đâm va vào bất kỳ vật thể gì không phải là nước (^.^); Khi Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn; Phương tiện vận chuyển đ­ường bộ bị lật đổ (trong điều kiện bảo hiểm DOOR to DOOR).
Mất mát, hư hỏng xảy ra do (phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra): Hy sinh tổn thất chung (*); Nén hàng khỏi tàu.
- Tàu chở hàng được bảo hiểm mất tích (**).


Sau khi nắm được hết tất cả 3 điều kiện bảo hiểm (A), (B), (C) thì điều kiện bảo hiểm (C) có phạm vi bảo hiểm hẹp nhất.
Để dễ hình dung nhất, điều kiện bảo hiểm (A) là CHA điều kiện bảo hiểm (B); điều kiện bảo hiểm (B) là CHA điều kiện bảo hiểm (C).

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Những tổn thất xảy ra được bồi thường trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Tiếp theo bài viết trước: Những rủi ro được bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu- phạm vi bảo hiểm điều kiện A (Institute Cargo Clause A 1/1/82), bài viết này nêu ra những phạm vi bảo hiểm điều kiện B (Institute Cargo Clause B 1/1/82).
Ngoài những rủi ro được bảo hiểm điều kiện A, người mua bảo hiểm hàng hóa bị tổn thất bởi những nguyên nhân sau thì được bồi thường:
- Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:
+ Cháy hoặc nổ;
+ Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;
+ Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan, ph­ương tiện vận chuyển đâm va vào bất kỳ vật thể gì không kể nước;
+ Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;
+ Ph­ương tiện vận chuyển đ­ường bộ bị đổ hoặc trật bánh;
+ Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh.
 - Những mất mát, h­ư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau: 
+ Hy sinh tổn thất chung;
+ Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn trôi khỏi tàu;
+ Nước biển, nước sông, nước hồ chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, ph­ương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng.
- Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hoặc dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.
         - Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc ph­ương tiện chở hàng bị mất tích.