Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Thời hạn công ty bảo hiểm trả tiền bồi thường

Người được bảo hiểm/ người thụ hưởng yêu cầu Công ty bảo hiểm trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường được Luật quy định ra sao?
Cụ thể: Nếu trong hợp đồng bảo hiểm không thể hiện rõ thì Quy định bồi thường được thực hiện theo Luật kinh doanh bảo hiểm. Điều 28 luật này quy định: 
Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là một năm, kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.
Trong trường hợp bên mua bảo hiểm chứng minh được rằng bên mua bảo hiểm không biết thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm thì thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này được tính từ ngày bên mua bảo hiểm biết việc xảy ra sự kiện bảo hiểm đó.
Trong trường hợp người thứ ba yêu cầu bên mua bảo hiểm bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm thì thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này được tính từ ngày người thứ ba yêu cầu.
Tuy nhiên, Quy định thời hạn để người được bảo hiểm phải thông báo cho Công ty bảo hiểm về quyền đòi bồi thường, đồng thời mang tính cấp bách- thời sự, chính xác để Công ty bảo hiểm nắm bắt tình hình cụ thể để giám định xác định tổn thất.

Thông thường, trong hợp đồng bảo hiểm có thể hiện nội dung của thời hạn bồi thường là: Công ty bảo hiểm thực hiện thanh toán số tiền bồi thường trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bồi thường theo phương thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét