Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Bảo hiểm bồi thường người được bảo hiểm điều kiện bảo hiểm C

Tiếp theo những bài viết trước, những rủi ro gây tổn thất hàng hóa khi mua bảo hiểm điều kiện A hoặc mua bảo hiểm điều kiện B, bài viết này nêu phạm vi bảo hiểm điều kiện C (Institute Cargo Clause C 1/1/82)
Ngoài các rủi ro không được bảo hiểm ở điều kiện B thì ở điều kiện bảo hiểm C, công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất hàng hóa bởi:
- Mất mát, hư hỏng xảy ra do (không nhất thiết là nguyên nhân trực tiếp gây ra): Cháy, nổ; Tàu bị mắc cạn, đắm hoặc lật; Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan, ph­ương tiện vận chuyển đâm va vào bất kỳ vật thể gì không phải là nước (^.^); Khi Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn; Phương tiện vận chuyển đ­ường bộ bị lật đổ (trong điều kiện bảo hiểm DOOR to DOOR).
Mất mát, hư hỏng xảy ra do (phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra): Hy sinh tổn thất chung (*); Nén hàng khỏi tàu.
- Tàu chở hàng được bảo hiểm mất tích (**).


Sau khi nắm được hết tất cả 3 điều kiện bảo hiểm (A), (B), (C) thì điều kiện bảo hiểm (C) có phạm vi bảo hiểm hẹp nhất.
Để dễ hình dung nhất, điều kiện bảo hiểm (A) là CHA điều kiện bảo hiểm (B); điều kiện bảo hiểm (B) là CHA điều kiện bảo hiểm (C).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét