Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Số tiền bảo hiểm là gì

Số tiền bảo hiểm là hạn mức trách nhiệm bồi thường tối đa của Bên bảo hiểm đối với mỗi và mọi sự cố trong suốt thời hạn bảo hiểm, được quy định trong Hợp đồng và Giấy chứng nhận bảo hiểm".
Ví dụ: 
Tổng giá trị tài sản thực tế của bạn theo thống kê là 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng). Thì số tiền bảo hiểm cũng có thể "bạn mua để được bảo hiểm theo đúng giá trị nêu trên" cũng là 100.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, số tiền bảo hiểm thấp hơn được không? Xin trả lời là: Vẫn được. Cụ thể, bạn có thể yêu cầu bảo hiểm với số tiền bảo hiểm là 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng). Nhưng, không may xảy ra tổn thất (giả sử tổn thất toàn bộ) là 100.000.000.000 đồng thì bạn có được bồi thường đúng số tiền này không? Chắc chắn là không. Vậy bạn sẽ được nhận số tiền mà công ty bảo hiểm bồi thường là bao nhiêu?
Nếu bạn quan tâm về bảo hiểm cho tài sản nhà xưởng, bảo hiểm kho hàng thì liên hệ với tôi qua email: trandinh3a@gmail.com Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét