Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

Bồi thường thiệt hại theo tỷ lệ

Trong bảo hiểm tài sản phi hàng hải, khi bảo hiểm dưới giá trị (under insurance), tức là khi ký hợp đồng bảo hiểm có số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị tài sản được bảo hiểm thì công ty bảo hiểm áp dụng nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ (subject to average), nghĩa là người được bảo hiểm sẽ được xem như tự bảo hiểm phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm và giá trị của tài sản được bảo hiểm và công ty bảo hiểm chỉ bồi thường tổn thất theo tỷ lệ giũa số tiền bảo hiểm và giá trị thức tế của tài sản được bảo hiểm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét