Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Bảo hiểm cháy nổ

TRONG HĐBH TÀI SẢN, GIÁ TRỊ BẢO HIỂM; SỐ TIỀN BẢO HIỂM ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO?
      Gía trị bảo hiểm của tài sản là giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm giao kết HĐBH. Gía trị bảo hiểm được xác định bằng nhiều phương pháp khác nhau.
- Với tài sản mới, giá trị bảo hiểm khi mua bảo hiểm tài sản được xác định bằng giá trị mua mới trên thị trường cộng với chi phí vận chuyển, lắp đặt hoặc chi phí làm mới, xây dựng mới tài sản.
- Với tài sản đã qua sử dụng, giá trị bảo hiểm của tài sản có thể xác định bằng giá trị còn lại( nguyên giá tài sản trừ đi khấu hao). Giá trị đánh giá lại( theo kết luận của hội đồng thẩm định giá hoặc các chuyên gia giám định độc lập), hoặc theo cách khác.

      Số tiền bảo hiểm của tải sản là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu và CTY bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm cho tài sản. Căn cứ để thỏa thuận số tiền bảo hiểm trong HĐBH tài sản là giá trị bảo hiểm. Người được Bảo hiểm và Cty bảo hiểm không được thỏa thuận để bảo hiểm cho tài sản với số tiền bảo hiểm cao hơn giá trị bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm tài sản là căn cứ để Cty bảo hiểm định phí bảo hiểm và xác định trách nhiệm bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét